Thông báo về việc tiếp nhận công chức, viên chức

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 cảu Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ biên chế được giao và nhu cầu sử dụng biên chế năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc tiếp nhận công chức, viên chức như sau:

I. Tiếp nhận công chức

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí tiếp nhận: Quản lý quy hoạch-kế hoạch (Phòng Kế hoạch, Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

3.1. Đối tượngTiếp nhận công chức trong các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể trong tỉnh, ngoại tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.  

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện

– Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên.

– Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ từ Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật cấp thoát nước; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 01/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

– Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, mẫu mực, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Về năng lực: Phải có tư duy độc lập, sáng tạo; am hiểu về đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tham mưu các văn bản mang tính chiến lược của lĩnh vực được giao phụ trách; có năng lực công tác nổi trội tại cơ quan, đơn vị đã công tác (thành tích trong thực hiện nhiệm vụ) và phát huy năng lực, sở trường trong môi trường công tác mới (tư duy tổng hợp nhanh, chính xác; xây dựng các văn bản theo hình thức văn phong hành chính bảo đảm tính logic, hiệu quả và có khả năng xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch năm, giai đoạn thuộc lĩnh vực phụ trách …); có 03 năm liên tục (gần nhất) được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật.

II. Tiếp nhận viên chức

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 03 chỉ tiêu.

2. Vị trí tiếp nhận:

2.1. Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng: Vị trí quản lý trồng trọt: 01 chỉ tiêu.

2.2. Trung tâm Khuyến nông: Vị trí chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp: 02 chỉ tiêu.

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

3.1. Đối tượng: Tiếp nhận viên chức hiện đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh, ngoại tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.  

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện

– Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên;

– Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Đối với vị trí quản lý trồng trọt: Có trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành Trồng trọt, Khoa học cây trồng; đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 5 Thông tư số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Nội vụ về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.

+ Đối với vị trí chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp: Có trình độ từ  Đại học trở lên chuyên ngành Trồng trọt, Khoa học cây trồng (02 chỉ tiêu); đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 6 Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng (riêng chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ cử đi học khi có lớp bồi dưỡng).

– Về phẩm chất chính trị, đạo đức : Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, mẫu mực, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Không vi phạm những điều đảng viên, viên chức không được làm. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Về năng lực: Phải có tư duy độc lập, sáng tạo; am hiểu về đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tham mưu các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; có năng lực công tác, có triển vọng phát triển tại cơ quan, đơn vị đã công tác (thành tích trong thực hiện nhiệm vụ) và phát huy năng lực, sở trường trong môi trường công tác mới và đáp ứng ngay vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo quy định hiện hành; có 03 năm liên tục (gần nhất) được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật.

III. Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị tiếp nhận công chức, viên chức

1. Thành phần hồ sơ:

– Đơn xin thuyên chuyển công tác của công chức, viên chức.

– Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác (hoặc cho đi liên hệ công tác) của cơ quan có thẩm quyền nơi công chức, viên chức đang công tác;

– Sơ yếu lý lịch công chức theo Mẫu 2C-BNV/2008 (đối với khối chính quyền) theo Mẫu 2C/TCTW-98 (đối với khối đảng, đoàn thể) có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 06 tháng); đối với viên chức: Mẫu sơ yếu lý lịch HS02-VC/BNV có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi CCVC hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 06 tháng).

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (còn thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thuyên chuyển công tác).

– Bản sao các giấy tờ sau: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức, nâng bậc lương hiện hưởng của cấp có thẩm quyền; phiếu đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong 03 (ba) năm liên tục gần nhất; các văn bằng, chứng chỉ về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 18 tháng 02 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 10 tháng 03 năm 2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại liên hệ: 02093.810.983.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Bắc...

Ngày 20/02/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 28/KH-SNN về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng...

Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2024

Để chủ động trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, ngày 22 tháng...

Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả xây dựng mô hình “Sấy và...

Dự án “Xây dựng mô hình Sấy và bảo quản ván bóc gỗ rừng trồng quy mô nhóm hộ” do Viện Nghiên cứu Công...

Diễn đàn xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương sản phẩm nông...

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, các hợp tác xã cùng trao đổi để giải quyết những vấn đề...

Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật canh tác cây ngô thích ứng với...

Cây ngô là cây lương thực đứng thứ hai sau lúa gạo của nước ta nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng....

Bài viết mới

LƯỢT TRUY CẬP

000777
Hôm nay : 31
Trong tháng : 1744
Trong năm : 3774
Tổng : 34388
Skip to content