Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Ngày 20/02/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 28/KH-SNN về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Bắc Kạn năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

– Chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm khai thác hiệu quả tối đa đất sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo điều kiện cho bà con tận dụng tối đa lợi thế đất đai, khí hậu để phát triển kinh tế, góp phần đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu,…

– Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là hình thức chuyển đổi linh hoạt, chỉ chuyển đổi trồng cây khác khi xác định có hiệu quả cao hơn.

– Chuyển đổi cơ cấu cây trồng kết hợp với việc tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, bảo quản, chế biến nâng cao giá trị sản phẩm.

 1. Yêu cầu

– Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phải thực hiện theo đúng quy định tại tại khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

– Việc lựa chọn loại cây trồng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa phải theo hướng tập trung tạo thành vùng sản xuất gắn với thị trường, hình thành mối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa doanh nghiệp và hợp tác xã đồng thời việc lựa chọn loại cây trồng để chuyển đổi phải đảm bảo với định hướng phát triển nông lâm nghiệp của tỉnh và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

– Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đảm bảo khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có phù hợp với các quy hoạch về cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương, đảm bảo phục hồi lại được hiện trạng ban đầu để trồng lúa trở lại khi cần thiết.

II. KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP

 1. Kế hoạch
 2. Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa là 1.953,2 ha, trong đó:
 • Duy trì diện tích đã chuyển đổi là 1.930,7 ha.
 • Diện tích chuyển đổi mới trong năm 2024 là 22,5 ha, trong đó: Chuyển sang trồng cây hàng năm là 21,2 ha, chuyển sang kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất lúa là 1,3 ha.
 • Mô hình luân canh trồng cây ngô ngọt – lạc theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới.
 • Biểu 01:Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2024
 • Stt Đơn vị Tổng cộng Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)
  Chuyển sang trồng cây hàng năm Chuyển sang trồng cây lâu năm Kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
  Tổng Đất 1 vụ Đất 2 vụ Tổng Đất 1 vụ Đất 2 vụ Tổng Đất 1 vụ Đất 2 vụ
  1 Huyện Ngân Sơn 16,3 15,3 15,3 1,0 1,0
  2 Thành phố Bắc Kạn 6,2 5,9 3,4 2,5 0,3 0,3
  Tổng cộng 22,5 21,2 1,3 1,3
 • Ghi chú: Tổng số = Cây hàng năm + Cây lâu năm x 2 lần (để quy ra diện tích gieo trồng) + Trồng lúa kết hợp NTTS; Cây hàng năm: Tính theo diện tích gieo trồng; Trồng lúa kết hợp NTTS: Tính theo diện tích gieo trồng; Cây lâu năm: Tính theo diện tích canh tác.
 • Biểu 02: Duy trì diện tích đã chuyển đổi từ năm 2018-2023
 • STT Đơn vị Diện tích (ha)
  1 Huyện Ba Bể 295
  2 Huyện Bạch Thông 300
  3 Huyện Chợ Mới 88,5
  4 Huyện Chợ Đồn 102
  5 Huyện Na Rì 209
  6 Huyện Ngân Sơn 700
  7 Thành phố Bắc Kạn 61
  8 Huyện Pác Nặm 175,2
  Tổng 1.930,7
 1. Giải pháp

2.1. Thông tin tuyên truyền

Tăng cường truyên truyền phổ biến quan điểm, chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để có hiệu quả cao hơn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đến mọi tầng lớp nhân dân; tuyên truyền phổ biến các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả cao để nhân rộng trên địa bàn.

2.2. Xây dựng kế hoạch và tăng cường quản lý nhà nước về chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, các địa phương căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch, mục tiêu, giải pháp cụ thể cho từng địa phương đảm bảo đúng quan điểm, yêu cầu và nguyên tắc chuyển đổi.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, quản lý nhà nước về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn, đảm bảo thực hiện chuyển đổi đúng theo quy hoạch, kế hoạch và đúng quy định.

2.3. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp

Ưu tiên thu hút và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp. Đặc biệt quan tâm ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết với nông dân từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

2.4. Phát triển thị trường và xúc tiến thương mại

Lồng ghép các chương trình, dự án để tổ chức chiến lược quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh. Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại như hội chợ, diễn đàn chuyên ngành nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế của địa phương; tăng cường nắm bắt thông tin, phân tích thị trường; đẩy mạnh quan hệ, giao dịch với đối tác để lựa chọn sản phẩm đưa vào sản xuất vừa phát huy được lợi thế cho năng suất, chất lượng vừa có thị trường tiêu thụ ổn định.

2.5. Giải pháp về cơ chế chính sách

 Vận dụng các chính sách hiện có của Trung ương, địa phương để hỗ trợ cho hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ, cá nhân tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành vùng sản xuất hàng hóa như hỗ trợ lãi suất vốn vay, hỗ trợ liên kết sản xuất, xúc tiến quảng bá tiêu thụ sản phẩm…

2.6. Giải pháp về nguồn lực

– Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác như: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của huyện, thành phố…

– Huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. UBND các huyện, thành phố

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện kế hoạch chuyển đổi đảm bảo đúng quy hoạch, đúng mục đích sử dụng đất và định hướng lựa chọn cây trồng phù hợp vào sản xuất.

– Đề xuất, triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả.

– Hướng dẫn, chỉ đạo các HTX, Tổ hợp tác và nông dân ký hợp đồng sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị; phối hợp với các ngành liên quan và các doanh nghiệp tổ chức tập huấn, xây dựng các mô hình sản xuất.

– Là đầu mối liên hệ với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

– Chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng. Phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện kế hoạch sản xuất, thu hoạch, vận chuyển theo đúng hợp đồng đã ký kết.

– Tổng hợp báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và QLCL) khi có yêu cầu.

 1. Các đơn vị trực thuộc Sở

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến Kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi từ đất trồng lúa sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:

– Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và QLCL:

+ Hướng dẫn các địa phương về cơ cấu giống, thực hiện các biện pháp canh tác, biện pháp quản lý dịch hại trên cây trồng; hướng dẫn thực hiện công tác điều tra, dự tính, dự báo tình hình phát sinh phát triển của sâu bệnh hại và có phương án phòng chống dịch kịp thời.

+ Tham mưu văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, các địa phương trình tự, thủ tục để được chứng nhận cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc kí cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định. Hỗ trợ cơ sở thực hiện kiểm tra, phân tích mẫu sản phẩm và xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

+ Tham mưu, tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh; Bộ Nông nghiệp và PTNT kết quả thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo quy định. Thực hiện công tác phát triển thị trường đối với các sản phẩm nông sản.

– Chi cục Thủy lợi chỉ đạo, phối hợp rà soát những diện tích cần chuyển đổi và hướng dẫn các biện pháp tưới tiêu hợp lý, thực hiện tốt phương án chống hạn, phòng chống thiên tai đảm bảo kế hoạch sản xuất.

– Chi cục Phát triển nông thôn tuyên truyền việc liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ, phối hợp với các đại phương, các ngành chức năng thực hiện việc vận động thành lập các HTX. Thực hiện tốt các chính sách hiện hành về hỗ trợ phát triển sản xuất.

– Trung tâm Khuyến nông tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; hướng dẫn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác.

Tập tin đính kèm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phòng trừ rầy nâu và rầy lưng trắng hại lúa giai đoạn đẻ nhánh

Rầy nâu, rầy lưng trắng (Bọ rầy) là một trong những đối tượng dịch hại nguy hiểm trên cây lúa, cả trưởng thành và...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật

Phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên điện thoại di động cho nông dân cung cấp danh mục thuốc BVTV...

Phòng trừ bệnh sương mai, héo xanh hại cây bí xanh

Hiện nay, cây bí xanh (bí xanh thơm Ba Bể, bí xanh dài, bí đao..) đang giai đoạn phát triển thân lá, leo giàn. Thời...

Chăm sóc cây ngô giai đoạn trồng đến 4 lá

Vụ xuân năm 2024, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng 8.318 ha cây ngô, hiện nay, cây ngô đang giai đoạn trồng đến...

Chăm sóc cây lúa giai đoạn đẻ nhánh

Vụ xuân năm 2024, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch cấy 8.369ha lúa, hiện nay, cây lúa đang giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh....

Bài viết mới

LƯỢT TRUY CẬP

000825
Hôm nay : 65
Trong tháng : 1756
Trong năm : 8132
Tổng : 38746
Skip to content