Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2024

Thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông, để chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông giai đoạn và hàng năm; đảm bảo tận dụng nguồn lực cho chương trình hoạt động xuyên suốt, có tầm nhìn, có khả năng nhân rộng cao, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2024.

Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai Chương trình khuyến nông giai đoạn 2019-2021 (được phê duyệt tại Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh). Qua đó, đã thực hiện được 19 mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật với 293 hộ tham gia, trong đó triển khai thực hiện 05 mô hình trồng trọt, 4 mô hình chăn nuôi, 5 mô hình thủy sản, 4 mô hình lâm nghiệp; tập huấn 58 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản cho 1.356 lượt người tham gia là các hộ trong và ngoài mô hình; xuất bản và phát hành 1.200 quyển bản tin khuyến nông (4 số/năm); phối hợp xây dựng và phát sóng 6 chương trình khoa giáo về liên kết và tiêu thụ sản phẩm với tổng kinh phí là 2.390 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp tỉnh. Công tác khuyến nông đã góp phần làm thay đổi nhận thức của nông dân và các tổ chức sản xuất; nhiều hộ nông dân đã áp dụng thành công các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu, thích ứng với các điều kiện sinh thái và thị trường. Hoạt động khuyến nông đã góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Ảnh: Mô hình khoanh nuôi tái sinh làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt có trồng bổ sung bằng cây bản địa hướng tới quản lý rừng bền vững

Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2022-2024 gồm tập hợp các chương trình, dự án, mô hình và công tác thông tin tuyên truyền tập trung vào các ngành hàng, sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản quan trọng. Từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, phát huy lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và những cây trồng, vật nuôi chủ lực, nâng cao hiệu quả trong sản xuất; thúc đẩy sản xuất nông lâm ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm; các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tham gia chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp của tỉnh. Làm cơ sở đề xuất kế hoạch khuyến nông, dự toán kinh phí hàng năm, chủ động trong việc bố trí nguồn lực triển khai thực hiện.

Cụ thể:

Đối với xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật gắn với liên kết chuỗi giá trị

Trồng trọt: Xây dựng 03 mô hình luân canh lạc –  ngô ngọt theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm; 03 mô hình thâm canh cây mơ trong thời kỳ kinh doanh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Chăn nuôi: Xây dựng 03 mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi thâm canh, vỗ béo bò thịt (giống bò lai).

Thủy sản: Xây dựng 01 mô hình Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm) và 01 mô hình nuôi cá lồng thương phẩm (cá Nheo Mỹ), nâng cao giá trị cho người nuôi thủy sản.

Lâm nghiệp: Xây dựng 03 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu (cây khôi nhung tía).

Các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật có 20 lớp tập huấn với 600 lượt người tham gia (cả trong và ngoài mô hình).

Xây dựng chương trình khoa giáo về chuỗi giá trị sản xuất nông lâm nghiệp từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Xây dựng chương trình khoa giáo về chuỗi giá trị sản xuất nông lâm nghiệp từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ đảm bảo thiết thực và hiệu quả, các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin phải là các sản phẩm có lợi thế và tiềm năng, đặc biệt các sản phẩm OCOP của tỉnh. Mỗi chương trình phải tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin được một chuỗi giá trị sản xuất nông lâm nghiệp từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, cụ thể như sau: Số lượng 04 phóng sự/năm, thời lượng 15-20 phút/phóng sự, được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn.

Xây dựng Trang Thông tin điện tử Trung tâm Khuyến nông để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và khuyến nông; phổ biến quy trình sản xuất, khoa học kỹ thuật đến người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã,… Phản ánh trung thực, khách quan tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; đưa tin, bài về các tấm gương sản xuất nông nghiệp giỏi, các mô hình tốt, điển hình, tiên tiến, các kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

Kinh phí thực hiện Chương trình khuyến nông giai đoạn 2022 – 2024 từ nguồn Sự nghiệp kinh tế của tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2022-2024 là: 12.139.067.000 đồng. Hàng năm căn cứ vào Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2024. Trung tâm Khuyến nông xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Nông Thị Cúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Diễn đàn xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương sản phẩm nông...

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, các hợp tác xã cùng trao đổi để giải quyết những vấn đề...

Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật canh tác cây ngô thích ứng với...

Cây ngô là cây lương thực đứng thứ hai sau lúa gạo của nước ta nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng....

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng...

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT) PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG I. MỤC...

Hướng dẫn các giải pháp chăn nuôi gà thích ứng với biến đổi khí...

Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn đang dần tăng trưởng khá, đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập...

Hướng dẫn các giải pháp chăn nuôi trâu, bò thích ứng với biến đổi...

Chăn nuôi trâu, bò là nghề truyền thống có tỷ trọng khá lớn trong tổng sản phẩm ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn. Theo...

Bài viết mới

LƯỢT TRUY CẬP

000690
Hôm nay : 75
Trong tháng : 75
Trong năm : 22713
Tổng : 27228
Skip to content